De 3 ballen Cascade, de 3e bal

Deel 3 van de lessenreeks jongleren.

Related Videos

Wallrun to popup
Toprope klimmen: basics
Mountainbiken: de basis
De 3 ballen cascade, bal 1